Pravidla zpracování osobních údajů

Pravidla zpracování osobních údajů společnosti TOP Nákup s.r.o.

Důvod zpracování osobních údajů:

Cílem informací níže je poskytnout vám informace o tom, jaká data o vás zpracováváme, důvodu zpracování dat, způsobu zpracování dat, zdroji získávaných dat, případně informací komu data poskytujeme. Klíčová je pro nás také bezpečnost, všechna data jsou tak chráněna proti zneužití. Dozvíte se také kde získat informace, které o vás již máme a jak nás v případě potřeby kontaktovat.

Nabízíme služby v oblasti prodeje, pronájmu a výroby plastových, kovových a dřevěných palet, logistické služby- přebalování a JIT vychystávání prostřednictvím naší webové stránky www.topnakup.cz webových stránek našich nebo skrze sociální služby jako například LinkedIN, Facebook atd. Tyto informace o zpracování osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje, které získáváme skrze tyto uvedené zdroje nebo jinými nebo na tyto zdroje navázané.

 

Správa osobních údajů:

V případě že se společnost TOP Nákup s.r.o., IČ: 25476734, se sídlem: Liberec 7, Tř. M. Horákové 185/66, PSČ 460 06 stane správcem osobních údajů klientů nebo uchazečů znamená to, že dodržujeme zásady zpracování osobních údajů a nakládáme s těmito osobními údaji výhradně v souladu s platnou legislativou, rozhodujeme o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů a zajišťujeme jejich důsledné zabezpečení. Osobní údaje chráníme nejmodernějšími technologiemi a pravidelně procesy zabezpečení osobních údajů vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Důvod zpracování údajů:

Pokud spolupracujete se společností TOP Nákup s.r.o., reagujete na konkrétní pozici, poskytujete společnosti Váš životopis, či poptávku po pracovní pozici jinými způsoby (elektronicky, listinným způsobem, na našem náborovém formuláři, telefonicky apod.), poskytujete tím Vaše osobní údaje, které jsou zpracovávány v rámci celého procesu nástupu do zaměstnání a během pracovní činnosti a při poskytování našich služeb.

Zpracovávané údaje:

Při náboru pracovníků zpracováváme následující osobní údaje

 • jméno, příjmení
 • datum a místo narození, rodné číslo
 • trvalé bydliště, kontaktní adresa
 • státní příslušnost
 • dosažené vzdělání, případně titul
 • telefon, emailová adresa
 • pracovní zkušenosti
 • řidičský průkaz
 • informace uvedené ve Vašem životopise
 • informace z Vašeho profilu na sociálních službách
 • jazykové znalosti včetně mateřského jazyka
 • odborné znalosti
 • profesní kvalifikace
 • fotografie

 

Upozorňujeme, že příklady uvedené výše nemusí být zpracovávány u každého uchazeče v plném rozsahu, nebo mohou být případě potřeby dané pozice doplněny o další informace.(z důvodu dalších informací uvedené v životopisech od uchazečů, které nedokážeme ovlivnit).

 

Důvody zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány také ze zákonných důvodů nebo oprávněného zájmu. Osobní údaje uchazečů jsou zpracovávány na základě jejich souhlasu, případně v souvislosti s plněním smlouvy.

 

Oprávněný zájem (zpracování osobních údajů a informování klientů mimo účely přímého (direct) marketingu.):

Zpracování osobních údajů nezbytně nutné pro účely zamezení podvodům. Správci, kteří jsou součástí skupiny podniků nebo instituce přidružené k ústřednímu orgánu, mohou mít oprávněný zájem na předání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, včetně zpracování osobních údajů zákazníků či zaměstnanců. Oprávněný zájem by mohl být dán například v situaci, kdy existuje relevantní a odpovídající vztah mezi subjektem údajů (klientem) a správcem, například pokud je subjekt údajů zákazníkem správce nebo mu naopak poskytuje služby, při oznámení případných trestných činů nebo hrozeb pro veřejnou bezpečnost správcem a předání dotčených osobních údajů týkajících se trestného činu nebo hrozeb pro veřejnou bezpečnost příslušnému orgánu.

Účely zpracovávání osobních údajů:

Osobní údaje zpracováváme a shromažďujeme za účelem zprostředkování služeb a zaměstnání, dále pro marketingové a statistické účely, usnadnění procesu náboru, při hodnocení dovedností a zkušeností pro stávající i budoucí pracovní místa atd.

Naše webové stránky umožňují přiložit k reakci na konkrétní pozici také přílohy. Tyto přílohy jsou poskytovány dobrovolně a osobní údaje v nich uvedené jsou zpracovávány pouze za účelem posouzení informací uvedených výše.

Zdroje získávání osobních údajů:

Naprostou většinu zpracovávaných osobních údajů získáváme přímo od klientů a uchazečů. Případně od jiné třetí strany, například z portálů pro uchazeče o zaměstnání nebo Vašich bývalých zaměstnavatelů, pokud na ně poskytl kontakt.

Mezi hlavní zdroje získávání osobních údajů patří sociální služby jako například Facebook, LinkedIN a další ve, kterých jsme s vámi v aktivním spokojení.

Délka uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k účelům jejich zpracování. Na základě žádosti klienta nebo uchazeče můžeme osobní údaje klientovi předložit nebo je smazat pokud nedostaneme výslovnou žádost od klienta nebo uchazeče. Osobní údaje zpracováváme po dobu 5 let(na dobu neurčitou) Pokud údaje nejsou potřebné pro žádný z účelů zpracování uvedených výše jsou zlikvidovány.

Předávání osobních údajů:

Zpracovávané osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným státním orgánům, institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v právních předpisech. Je-li to nutné ke splnění účelu zpracování osobních údajů, nezbytné pro plnění právních povinností nebo našich povinností ze smlouvy, je-li to nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů nebo vyplývá-li to ze souhlasu klienta či uchazeče, mohou být osobní údaje předávány údaje externím dodavatelům.

Práva uchazečů a klientů:

Uchazeči a klienti mají právo na přístup k jejich osobním údajům, k jejich smazání či opravě na základě jejich požadavku, případně mohou požádat o přenositelnost osobních údajů. Tyto povinnosti nemusejí být vždy dodrženy na základě právních povinností a výjimek z těchto práv.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů, obraťte se prosím na pověřence pro ochranu osobních údajů, e-mail: gdpr@topcontrol.cz, tel. číslo: +420 733 697 948

Máte právo se obrátit se také se svou žádostí, stížností či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č. odkaz na web……..

 

 

Marketingová sdělení

Osobní údaje jsou využívány také za účelem informování o obchodních sdělení, pracovních nabídkách, nových službách atd. formou elektronickou a telefonickou. Tyto údaje můžeme pro zasílání použít pouze s výslovným souhlasem klienta, nebo v případě stávajících klientů, pokud tito nezažádali o zrušení zasílání marketingových sdělení.

Klienti mají právo kdykoliv zažádat o zrušení zasílání marketingových a obchodních sdělení na e-mailu gdpr@topcontrol.cz nebo prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedených v těchto pravidlech zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje jsou využívány také pro zasílání informací o aktualizaci všeobecných obchodních podmínek nebo těchto pravidel zpracování osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud se zpracováním Vašich osobních údajů nebo s pravidly o ochraně soukromí nesouhlasíte, nemůžete našich služeb využívat.

Working...